TRA CỨU ĐIỂM HỌC SINH

Nhập số báo danh:  
Lưu ý:
- Thời gian phúc khảo các môn Tuần 30: trước 09 giờ ngày 21/03/2018 (gởi phúc khảo trực tiếp trên website khi xem điểm.)
- Nếu học sinh không phúc khảo được trên web sử dụng đơn phúc khảo ở phòng GV để phúc khảo.