TRA CỨU ĐIỂM HỌC SINH

Nhập số báo danh:   Lớp:
Môn: Tuần:
- Thời gian phúc khảo môn cán môn tuần ThiHK2 trước 09 giờ ngày 05/05/2021 (gởi phúc khảo trực tiếp trên website khi xem điểm.)
- Học sinh tra cứu theo SBD