TRA CỨU ĐIỂM HỌC SINH

Nhập số báo danh:   Lớp:
Môn: Tuần:
- Thời gian phúc khảo môn cán môn tuần Tuần 17 trước 09 giờ ngày 06/12/2019 (gởi phúc khảo trực tiếp trên website khi xem điểm.)
- Có cập nhật lại điểm môn Tiếng Anh tuần 08