TRA CỨU ĐIỂM HỌC SINH

Nhập số báo danh:   Lớp:
Môn: Tuần:
- Thời gian phúc khảo môn cán môn tuần Thi HK2 trước 15 giờ ngày 01/06/2020 (gởi phúc khảo trực tiếp trên website khi xem điểm.)
- Học sinh tra cứu theo SBD