TRA CỨU ĐIỂM HỌC SINH

Nhập số báo danh:   Lớp:
Môn: Tuần:
Lưu ý:
- Thời gian phúc khảo các môn kiểm tra tuần Tuần 26 trước 11 giờ ngày 19/02/2019 (gởi phúc khảo trực tiếp trên website khi xem điểm.)